Αμνιοκέντηση ή αμνιοπαρακέντηση - Dr Αλέξανδρος Αρμενιάκος