Λαπαροσκοπηκή αφαίρεση Αρ. Εξαρτήματος με κύστη - Dr Αλέξανδρος Αρμενιάκος